ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد بخارايي صادر شود ارباب يا بهرهبردار وعده دار است به سوي موعد تعيينشده آپارات را تخليه، سرد، قيد اسم و شستشو نمايد. عفوني شدن ماده گرا… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد صفت دستگاه حرارت زا صادر شود سهم مالك يا بهرهبردار وعده است به علت موعد تعيينشده سيستم را تخليه، سرد، عضد مرفق و شستشو نمايد. دمل 11: ه… Read More